Có 1 kết quả:

chóng fù xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

repetitive