Có 1 kết quả:

chóng fù jié

1/1

chóng fù jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

repeated segment (networking)