Có 1 kết quả:

chóng zòu

1/1

chóng zòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

musical ensemble of several instruments (e.g. duet 二重奏 or trio 三重奏)