Có 1 kết quả:

zhòng zǐ

1/1

zhòng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

baryon (physics)