Có 1 kết quả:

chóng shěn

1/1

chóng shěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to re-investigate
(2) to investigate and reconsider a judgment