Có 1 kết quả:

chóng wū

1/1

chóng wū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. multiple roof
(2) building of several stories