Có 1 kết quả:

chóng luán dié zhàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

range upon range of mountains (idiom)