Có 1 kết quả:

chóng jiàn

1/1

chóng jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rebuild
(2) to reestablish
(3) reconstruction
(4) rebuilding

Một số bài thơ có sử dụng