Có 1 kết quả:

chóng tán

1/1

chóng tán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to replay string instrument
(2) fig. to harp on the same string
(3) to raise the same old topic again