Có 1 kết quả:

zhòng xíng shì qīng nèi róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heavy on form, light on substance
(2) to stress form at the expense of content