Có 1 kết quả:

chóng wén

1/1

chóng wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) repetitious passage
(2) multiple variants of Chinese characters