Có 1 kết quả:

chóng yìng

1/1

chóng yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reshow (a film)
(2) second screening