Có 1 kết quả:

chóng gòu

1/1

chóng gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reconstruct
(2) reconstruction
(3) (computing) refactoring