Có 1 kết quả:

chóng chá

1/1

chóng chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to investigate again
(2) to reopen a case