Có 1 kết quả:

chóng yàng ㄔㄨㄥˊ ㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) same
(2) similar
(3) same type