Có 1 kết quả:

chóng yàng

1/1

chóng yàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) same
(2) similar
(3) same type