Có 1 kết quả:

chóng zhèng huà

1/1

chóng zhèng huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to renormalize
(2) renormalization