Có 1 kết quả:

zhòng shuǐ fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

heavy water reactor (HWR)