Có 1 kết quả:

chóng yǎn

1/1

chóng yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a repeat performance
(2) repeat occurrence (e.g. of a disaster)