Có 1 kết quả:

zhòng zāi

1/1

zhòng zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

severe disaster