Có 1 kết quả:

zhòng zāi qū

1/1

zhòng zāi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) area particularly hard-hit by a disaster
(2) disaster area