Có 1 kết quả:

zhòng wù

1/1

zhòng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heavy object