Có 1 kết quả:

chóng bàn

1/1

chóng bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double petal
(2) double valve