Có 1 kết quả:

chóng shēn

1/1

chóng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reaffirm
(2) to reiterate