Có 1 kết quả:

chóng yǎn pí

1/1

chóng yǎn pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double eyelid
(2) epicanthal fold of upper eyelid (characteristic of Asian people)