Có 1 kết quả:

chóng suàn

1/1

chóng suàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recalculate
(2) to reckon again