Có 1 kết quả:

chóng zǔ

1/1

chóng zǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reorganize
(2) to recombine
(3) recombination