Có 1 kết quả:

chóng jié jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to recrystallize