Có 1 kết quả:

zhòng fá bù yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

do not punish severely (and do not reward too generously)