Có 1 kết quả:

zhòng fá

1/1

zhòng fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to punish severely