Có 1 kết quả:

zhòng tīng

1/1

zhòng tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hard of hearing

Một số bài thơ có sử dụng