Có 1 kết quả:

zhòng chén

1/1

zhòng chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) important minister
(2) major figure in government

Một số bài thơ có sử dụng