Có 1 kết quả:

zhòng sè qīng yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) paying more attention to a lover than friends (idiom)
(2) to value sex over friendship