Có 1 kết quả:

zhòng hè

1/1

zhòng hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heavy load
(2) heavy burden