Có 1 kết quả:

chóng zhì

1/1

chóng zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a copy
(2) to reproduce
(3) to remake (a movie)