Có 1 kết quả:

chóng fù

1/1

chóng fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to repeat
(2) to duplicate
(3) CL:個|个[ge4]