Có 1 kết quả:

chóng qǐ lú zào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to start over from scratch (idiom)