Có 1 kết quả:

chóng dǎo

1/1

chóng dǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to repeat
(2) to follow the same road as