Có 1 kết quả:

zhòng shēn zi

1/1

zhòng shēn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pregnant
(2) pregnant woman