Có 1 kết quả:

zhòng zài

1/1

zhòng zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heavy load (on a truck)