Có 1 kết quả:

chóng shù

1/1

chóng shù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to repeat
(2) to restate
(3) to recapitulate