Có 1 kết quả:

zhòng liàng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

heavyweight (boxing etc)