Có 1 kết quả:

zhòng liàng qīng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to value quantity over quality