Có 1 kết quả:

zhòng liàng qīng zhì ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄑㄧㄥ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to value quantity over quality