Có 1 kết quả:

zhòng lí zǐ

1/1

zhòng lí zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heavy ion (physics)