Có 1 kết quả:

yě hé ㄜˇ ㄏㄜˊ

1/1

yě hé ㄜˇ ㄏㄜˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to commit adultery

Một số bài thơ có sử dụng