Có 1 kết quả:

yě wài fàng yǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

free-range (breeding livestock or poultry)