Có 1 kết quả:

yě hái zǐ

1/1

yě hái zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

feral child