Có 1 kết quả:

yě zhàn jūn

1/1

yě zhàn jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

field army