Có 1 kết quả:

Yě gé lì jiāo jiǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jägermeister (alcoholic drink)