Có 1 kết quả:

yě huǒ shāo bù jìn , chūn fēng chuī yòu shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. even a prairie fire cannot destroy the grass - it grows again when the breeze blows (proverb)
(2) fig. cannot be easily eliminated
(3) abbr. to 野火春風|野火春风[ye3 huo3 chun1 feng1]